Estilos Okinawenses

 

  • Goju Ryu: Fundado por Chojun Miyagi.
  • Shito Ryu: Fundado por Kenwa Mabuni.
  • Shorinji Ryu: Fundado por Jyoen Nakazato.
  • Shorin Ryu: Fundado por Chosin Chibana.
  • Matsubayashi Ryu: Fundado por Shoshin Nagamine.
  • Uechi Ryu: Fundado por Kanbun Uechi.
  • Ryuei Ryu: Fundado por Kenri Nakaima.

 

Estilos Japoneses

 

  • Shotokan/Shotokai: Fundado por Gichin Funakoshi.
  • Kyokushinkai: Fundado por Masutatsu Oyama.
  • Wado Ryu: Fundado por Hironori Otsuka.